ما به اصول زیر پایبندیم

ایجاد تعادل بین آموزش و پرورش رکن اساسی تعلیم و تربیت است.اصل اعتدال
هرکودکی منحصر به فرد است و مسیر رشدی خود را طی می کند.اصل تفاوت فردی
در ارائه محتوای آموزشی، نوآوری و خلاقیت مدنظر قرار میگیرد.اصل نوآوری
در رفتار با کودکان، احساس شان ازآنچه به آنها یاد می‌دهیم مهمتر است.اصل انسان گرایی
به تجربه های موفق کشورهای توسعه یافته توجه می‌کنیم.اصل بهره مندی از علم و دانش
فرزندان شاد و سالم در خانواده ی آگاه و منسجم تربیت میشوند.اصل خانواده موفق
کودکان امروز باید در ابعاد مختلف برای زندگی فردا آموزش ببینند.اصل رشد همه جانبه
آموزش ها باید فراتر از مرزهای جغرافیایی باشند تا بتوانند منجر به گفتگوی بین فرهنگ ها شوند.اصل شهروند جهانی