پـــروژه کســـب و کار هر ســـاله در دبیرستان دوره دوم مصباح با اهـــداف مختلـــفی برگزار می گـــردد. ایـــن اردو کـــه مختـــص پایه هـــای دهم و یازدهم می باشـــد معمولا در شـــروع هر ســـال تحصیلی اجرا می شـــود. ایـــن پروژه به طور کلی، شـــامل ســـه بخش است. برگزاری کلاس توجیه کســـب و کار اردوی خرید محصولات جشـــنواره فروش محصولات بـــه طـــور کلی در مرحلـــه اول دانـــش آمـــوزان بـــا مفاهیـــم اولیـــه کســـب و کار آشـــنا می شـــوند و در مرحلـــه دوم، دانـــش آموختـــه شـــده در رابطه با خریـــد کالا را به صورت عملیدر اردوی خریـــد و محیـــط خریـــد و فـــرش کالا محک می زنند و در نهایت در مرحله نهایی یعنی جشـــنواره فروش دومین بخـــش آموخته های خـــود را در قالب جشـــنواره فروش به اجـــرا در می آورند. پـــروژه کســـب و کار به گونه ای طراحی شـــده اســـت که ضمـــن بـــالا بـــردن روحیه و نشـــاط دانش آمـــوزان یادگیـــری این دانســـته های ضـــروری را برای آنها ســـهل و دلنشیـــن ســـازد و مقصود آن یادگیـــری داده هـــایی بسیـــار کاربـــردی در قالب پـــروژه عملی بـــرای دانش آموزان است.
پروژه کسـب و کار بـا اهـداف زیـر بـرای دانـش آمـوزان اجرایی می شـود:
1)آشــنایی دانــش آمــوزان بــا مبــانی اولیــه کســب و کار، اقتصــاد و روانشــناسی بــازرگانی
2)تقویت مهارت های شناختی دانش آموزان از طریـق انجــام فعالیـت هـای پـروژه محـور
3)توانمنـد سـازی دانـش آمـوزان در زمینـه هـای خـود مدیریـتی و خودباوری/ تقویـت روحیـه همکاری از طریـق فعالیت در گروه های دانش آموزی.
4)تقویـت مهـارت روابـط اجتمـاعی از طریـق اجــرای پــروژه و ایـجــاد ارتبــاط اجتمــاعی موثر
5)آشـنایی بـا مراکـز مهـم تـجـاری شـهر به لحـاظ جغرافیـایی و فرهنـگی
6)بـالا بـردن اعتمـاد بنفس دانش آموزان
7)آشـنا سـازی دانـش آمـوزان بـا مفاهیـم اولیــه اقتصــاد و مدیریــت منابــع مــالی و مفهـوم سـود و زیـان در قالـب انجــام پـروژه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + شش =