منتخب تصاویر اردوی یزد پایه هفتم، اردی بهشت 1403
اردوی یزد پایه هفتم- دوره اول متوسطه پسرانه
اردوی یزد پایه هفتم- دوره اول متوسطه پسرانه
اردوی یزد پایه هفتم- دوره اول متوسطه پسرانه
اردوی یزد پایه هفتم- دوره اول متوسطه پسرانه
اردوی یزد هفتم- دوره اول متوسطه پسرانه
اردوی یزد پایه هفتم- دوره اول متوسطه پسرانه
اردوی یزد، پایه هفتم دوره اول متوسطه پسرانه
اردوی یزد هفتم- دوره اول متوسطه پسرانه
اردوی یزد پایه هفتم- دوره اول متوسطه پسرانه
اردوی یزد پایه هفتم- دوره اول متوسطه پسرانه