واحد سلامت

مرکز سلامت مدرسه ی مصباح از سال 1389 کارش را در دبستان آغاز کرد.

این مرکز با سرپرستی پزشک مقیم و یک مشاور در برنامه ای منظم در طول سال تحصیلی سلامت جسم و روان کودکان را به دقت زیر نظر دارد.
برای همه ی دانش آموزان دبستان مصباح در شروع سال تحصیلی یک پرونده ی پزشکی تشکیل می شود و سوابق بهداشتی آنها در آن به دقت ثبت می شود.
در مهرماه هر سال برگه های سلامت بین والدین توزیع می شود و اطلاعات پزشکی کودکان برای مراقبت هرچه بهتر از آنها و پیگیری رفع نواقص واکسیناسیون دانش آموزان جمع آوری می شود.

معاینات پزشکی

معاینه ی سنجش بینایی، معاینه ی دهان و دندان به وسیله ی دندانپزشک و معاینه ی ساختار قامتی دانش آموزان از مهمترین وظایف این مرکز است؛ همچنین همکاری با وزارت بهداشت برای کنترل و پیشگیری بیماریهای واگیر و غیرواگیر در مدرسه، معاینه ی دوره ای دانش آموزان، نظارت بر بهداشت و ایمنی محیط مدرسه، کنترل و نظارت بر تغذیه ی دانش آموزان مخصوصاً در فضای ناهارخوری از دیگر وظایف مرکز سلامت دبستان مصباح است.

واحد سلامت دبستان پسرانه مصباح