افتخارات دبستان مصباح

رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران _ رشته نمایش افتخارات دبستان مصباح نمایش مالیدیون
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران - رشته نمایشسال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران _ رشته نمایش افتخارات دبستان مصباح نمایش مالیدیون
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران_ رشته بسکتبال افتخارات دبستان مصباح
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران - رشته بسکتبالسال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران_ رشته بسکتبال افتخارات دبستان مصباح
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران_ رشته بسکتبال افتخارات دبستان مصباح
رتبه سوم مسابقات منطقه ۱ تهران - رشته نقالیسال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران_ رشته بسکتبال افتخارات دبستان مصباح
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران_رشته سرود افتخارات دبستان مصباح
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران - رشته سرودسال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران_ رشته بسکتبال افتخارات دبستان مصباح
مسابقات منطقه ۱ تهران_ رشته شطرنج افتخارات دبستان مصباح
رتبه چهارم مسابقات منطقه ۱ تهران - رشته شطرنجسال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران_ رشته بسکتبال افتخارات دبستان مصباح
رتبه چهارم مسابقات منطقه ۱ تهران - رشته فوتبالسال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران_ رشته بسکتبال افتخارات دبستان مصباح
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ و رتبه سوم استان تهران - آزمون سراسری مرآتسال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران_ رشته بسکتبال افتخارات دبستان مصباح
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ و رتبه سوم استان تهران - آزمون سراسری مرآتسال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۳
رتبه اول مسابقات منطقه ۱ تهران_ رشته بسکتبال افتخارات دبستان مصباح