آقای حاجی زاده
سیروس حاجی زاده- مدیریت عامل موسسه
علی حاجی زاده- دوره اول متوسطه
علی حاجی زاده جوشنی- مدیریت دوره اول متوسطه
خسروجردی- دوره اول متوسطه
محمود خسروجردی- معاونت آموزشی دوره اول متوسطه
باجلان- دوره اول متوسطه
رضا باجلان - مشاور پایه هفتم
گرجاسبی- دوره اول متوسطه
سجاد گرجاسبی- مشاور پایه هشتم
حضرتی- دوره اول متوسطه
سعید حضرتی - مشاور پایه و دبیر فنون تست زنی نهم
بزرگپناه- متوسطه یک
محمد حسین بزرگ پناه- معاونت انضباطی
زالی - دوره اول متوسطه
علی زالی- معاونت انضباطی، خوشنویسی نهم
تقی آبادی- دوره اول متوسطه
رضا تقی آبادی- مشاور استعداد یابی
حسینیان- دوره اول متوسطه
فربد حسینیان- مشاور اجتماعی
فهیمه اسلامیان- دوره اول متوسطه
فهیمه اسلامیان- طراح و گرافیست
مرضیه شریفی- دوره اول موسطه
مرضیه شریفی، سنجش و ارزیابی
جعفری - دوره اول متوسطه
حسین جعفری-معاونت انضباطی، دبیر ورزش رشته فوتبال
اکبری - دوره اول متوسطه
حسین اکبری، دبیر زبان انگلیسی
دارابی - دوره اول متوسطه
داریوش دارابی - دبیر ریاضی
دشتی- دوره اول متوسطه
مجتبی دشتی- دبیر مطالعات اجتماعی
صحرایی - دوره اول متوسطه
مهرداد صحرایی-دبیر هندسه هشتم
تهرانی، فیزیک و شیمی هشتم
صالح تهرانی- فیزیک و شیمی هشتم
شاهوردی - دوره اول متوسطه
سعید شاهوردی- حساب هفتم
وحید بشیری- دوره اول متوسطه
وحید بشیری- ورزش هر سه پایه ، رشته بسکتبال
رادمعین - دوره اول متوسطه
سید جواد رادمعین- انشا هر سه پایه
خاتمی- دوره اول متوسطه
محمد مهدی خاتمی- زیست هفتم
رخشی جان- دوره اول متوسطه
احمد رضا رخشی جان- فارسی هشتم، املا هفتم و نهم
گیوه چیان- دوره اول متوسطه
حبیب گیوه چیان- فیزیک و شیمی هفتم
ساوجی - دوره اول متوسطه
علی ساوجی- آزمایشگاه زیست و زمین هر سه پایه
وحدانی - دوره اول متوسطه
علی وحدانی نژاد- عربی هفتم
ذوالفقاری - دوره اول متوسطه
محمد حسین ذوالفقاری- پیام های آسمانی هشتم، هنر و خوشنویسی هفتم و هشتم
فراهانی- دوره اول متوسطه
حسین فراهانی- کار و فناوری هر سه پایه
اباد- دوره اول متوسطه
ابوالقاسم آباد- حساب هشتم، هندسه نهم
فرهمند- دوره اول متوسطه
محمدرضا فرهمند- فیزیک نهم