منابع انسانی:

در جهان رقابتی امروز، یکی از ابزار های مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدف ها و رسالت های مورد نظر، عنصر انسان است. در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می کند، منابع انسانی است. نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت که این امر با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پر رنگ شده  و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت و مزیت رقابتی پایدار در سازمان یاد می شود.

در مؤسسه آموزشی مصباح در بخش منابع انسانی در پی پاسخ به سؤالات زیر هستیم؛

 • مؤسسه اساسا به چه استعداد هایی نیاز دارد و پست های کلیدی کدامند؟
 • ساختار سازمانی مدارس در مؤسسه چگونه طراحی، به روز و مدیریت می شوند؟
 • افراد برای پست های سازمانی چگونه و به چه طریقی انتخاب و انتصاب می شوند؟
 • برای آموزش، بهسازی و ارتقای کیفی شغلی افراد چه برنامه های وجود دارد و با چه کیفیتی اجرا می شود؟
 • جابجایی، گردش و ارتقای شغلی در مؤسسه از چه روندی تبعیت می کند؟
 • تسهیلات رفاهی و برنامه های انگیزشی کارکنان چگونه برنامه ریزی و مدیریت می شود؟
 • جبران خدمت کارکنان(اشل حقوقی) در چه قالبی طراحی شده و چگونه به روز می شود؟
 • برای استقرار مدیریت استعداد در سازمان نقش مدیران ارشد چیست؟
 • تا چه میزان اجرای مدیریت استعداد تحت تأثیر فرهنگ سازمانی مؤسسه است؟
 • آیا در مؤسسه توجه و دیدگاه خاصی نسبت به افراد مستعد وجود دارد؟
 • آیا فرهنگ استعداد پروری و جانشین پروری در این سازمان وجود دارد؟
 • امنیت شغلی کارکنان و مدیران و همچنین کارکنان مستعد تأمین می شود یا نه؟

 فعاليت هاي کلیدی مدیریت منابع انسانی در مؤسسه مصباح به طور خلاصه عبارتند از:

 • سازمان
 1. طراحي سازمان (ساختار سازمانی)
 2. طراحي شغل ( چه افرادی برای چه پست هایی مناسب هستند و پست شامل چه وظایفی است)
 3. توسعه سازماني (توسعه کمی و کیفی مؤسسه)
 • روابط شغلي ( تعریف سلسله فرماندهی)
 • تأمين منابع
 1. برنامه ريزي منابع انساني
 2. جذب نيرو، انتخاب و انتصاب
 • مديريت عملكرد ( کنترل، نظارت و راهبری)
 • توسعة منابع انساني
 1. يادگيري فردي و سازماني (آموزش و دانش افزایی)
 2. توسعة مديريت ( مدیریت کیفی)
 3. مديريت مسير شغلي
 • مديريت پاداش
 1. سيستم هاي پرداخت ( شیوه نامه جبران خدمت مبتنی بر عملکرد)
 2. پرداخت به اندازه ميزان مشارکت
 3. پاداش هاي غير مالي(انگیزشی)
 • روابط کارکنان
 1. روابط سازمانی (رفتار سازمانی)
 2. مشارکت کارکنان (فعالیت های گروهی و تیمی)